Voimassaolevat säännöt: 14.04.2023

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Finnfoto ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.
Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan nimellä Finnfoto.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Finnfoton tarkoituksena on valokuva-alan keskusjärjestönä:

 • toimia koko valokuvausalan kehityksen hyväksi
 • toimia valokuvaajien arvostuksen ja aseman parantamiseksi
 • edistää valokuvataidetta ja -kulttuuria
 • kehittää jäsenyhdistystensä välistä yhteistyötä
 • edistää valokuvaajien yhteistyötä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Finnfoto voi:

 • valvoa ja hoitaa valokuvaajien tekijänoikeuskysymyksiä ja seurata tekijänoikeuslainsäädännön ja -käytännön kehittymistä
 • selventää valokuvan taloudellista merkitystä ja kulttuurimerkitystä esitelmillä, kirjoituksilla, kustannustoiminnalla ja muulla valistustyöllä
 • järjestää ja tukea kansallisia ja kansainvälisiä valokuvakilpailuja
 • levittää tietoa valokuvauksesta ja pyrkiä nostamaan sen arvostusta muun muassa osallistumalla valokuvausalan tapahtumiin sekä tiedottamalla toiminnastaan eri tiedotusvälineiden kautta
 • tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja yhteisöille ja viranomaisille sellaisista valokuva-alan kysymyksistä, jotka koskevat sen jäseniä ja niiden henkilöjäseniä
 • toimia muita samantapaisia keinoja käyttäen tarkoituksensa saavuttamiseksi

Toimintansa tukemiseksi Finnfoto voi vastaanottaa apurahoja, lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä toimeenpanna asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia. Finnfoto voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet

Finnfoton jäseniä ovat:

 • varsinaiset jäsenet, joita näissä säännöissä kutsutaan jäsenyhdistyksiksi
 • kannattavat jäsenet
 • kunniajäsenet
 • kunniapuheenjohtajat

Finnfoton jäsenyhdistykseksi voidaan hyväksyä rekisteröity valtakunnallinen valokuvaajajärjestö. Jäsenyhdistykset hyväksyy Finnfoton kokous yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jäsenhakemus toimitetaan Finnfoton hallitukselle. Hakemukseen liitetään yhdistyksen säännöt, edellisen vuoden tilinpäätöstiedot, toimintakertomus sekä selvitys hakijan jäsenmäärästä.

Hallitus voi hyväksyä kannattavaksi jäseneksi yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea Finnfoton tarkoitusta ja toimintaa.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä Finnfoton kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut Finnfoton toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä Finnfoton kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut Finnfoton toimintaa toimiessaan sen hallituksen puheenjohtajana.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota Finnfotosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erostaan Finnfoton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen astuu voimaan välittömästi.

Finnfoton kokous voi erottaa jäsenen, joka:

 • on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on sitoutunut liittymällä Finnfotoon,
 • on menettelyllään Finnfotossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut Finnfotoa, sen omaisuutta tai mainetta, tai
 • ei enää täytä laissa taikka näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jos erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, jäsenelle on varattava tilaisuus selvityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekoa.

Finnfoton kokous voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka ei huomautuksesta huolimatta ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa eräpäivästä.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäsenyhdistys suorittaa Finnfotolle vuosittain syyskokouksen sille määräämän jäsenmaksun. Eri jäsenyhdistysten jäsenmaksu voi olla erisuuruinen.

Kannattava jäsen suorittaa liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun, joiden suuruudesta päättää Finnfoton syyskokous. Eri kannattavien jäsenten jäsenmaksut voivat olla eri suuruiset.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät maksa jäsenmaksua.

6. Hallitus

Finnfoton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valittu puheenjohtaja sekä 3-12 varsinaista jäsentä sekä yhtä monta varajäsentä. Jokaisesta varsinaisena jäsenenä olevasta jäsenyhdistyksestä valitaan hallitukseen yksi varsinainen jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen.

Jos jäsenyhdistyksen jäsenet ovat luonnollisia henkilöitä, Finnfoton hallituksen varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä tulee olla varsinainen jäsen siinä Finnfoton jäsenyhdistyksessä, jonka piiristä hänet on valittu Finnfoton hallitukseen. Jos tämä edellytys lakkaa, hänen on erottava Finnfoton hallituksesta.

Jos jäsenyhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat jäsenyhdistyksiä, Finnfoton hallituksen puheenjohtajan, varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä tulee olla Finnfoton jäsenyhdistykseen kuuluvan yhdistyksen varsinainen jäsen. Jos tämä edellytys lakkaa, hänen on erottava Finnfoton hallituksesta.

Varajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksessa, varsinaisen jäsenen estyneenä ollessa myös äänioikeus.

Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi siten, että puolet on erovuorossa vuosittain. Hallituksen varajäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan Finnfoton syyskokouksessa yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus voi kokoontua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä puheenjohtaja, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänten mennessä tasan asiaäänestyksessä ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, henkilövaalissa arpa.

7. Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on muun muassa:

 • johtaa, kehittää ja edustaa Finnfotoa
 • nimetä Finnfoton edustajat eri tehtäviin
 • kutsua koolle Finnfoton kokous
 • valmistella Finnfoton kokouksessa käsiteltävät asiat
 • panna täytäntöön Finnfoton kokouksen tekemät päätökset
 • valita hallituksen varsinaisten jäsenten joukosta varapuheenjohtaja toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa
 • nimetä mahdolliset valio- ja toimikunnat ja määrätä niiden tehtävät
 • hoitaa Finnfoton varoja ja omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistumisesta
 • päättää irtaimen omaisuuden myymisestä ja vaihtamisesta
 • ottaa ja erottaa Finnfoton toiminnanjohtaja ja muut toimihenkilöt sekä vahvistaa heidän palkkauksensa ja muut työsuhteen ehdot
 • ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin Finnfoton tarkoituksen toteutumiseksi

8. Finnfoton nimen kirjoittaminen

Finnfoton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi (2) hallituksen varsinaista jäsentä yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa Finnfoton toimihenkilön kirjoittamaan nimen yksin.

9. Toiminta- ja tilikausi sekä tilintarkastus

Finnfoton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Finnfoton taloutta ja hallintoa tarkastamaan voidaan valita:

 • yksi tilintarkastusyhteisö, tai
 • kaksi tilintarkastajaa ja heille kummallekin henkilökohtainen varamies, tai
 • yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja ja heille kummallekin henkilökohtainen varamies.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle lausuntonsa, joka on osoitettu kevätkokoukselle, viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta.

10. Finnfoton kokoukset

Finnfoton kokoukset ovat sääntömääräisiä kokouksia ja ylimääräisiä kokouksia.

Finnfoto pitää vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Sääntömääräinen kevätkokous pidetään maalis-kesäkuussa ja sääntömääräinen syyskokous syys-joulukuussa. Kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus.

Hallituksen niin päättäessä yhdistyksen kokoukseen on mahdollista osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun Finnfoton kokous tai hallitus niin päättää, tai kun kaksi Finnfoton jäsenyhdistystä sitä kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Finnfoton kokouksessa äänioikeus on jäsenyhdistyksellä, joka on maksanut Finnfotolle kaikki erääntyneet jäsenmaksunsa. Jäsenyhdistyksen äänioikeutta käyttää yksi edustaja tai hänen estyneenä ollessaan hänen henkilökohtainen varaedustajansa.

Kullakin edustajalla on yksi ääni. Lisäksi jäsenyhdistyksellä on oikeus lähettää Finnfoton kokoukseen korkeintaan kaksi läsnäolo- ja puheoikeutettua jäsentä. Jäsenyhdistyksen edustajien tulee olla edustamansa jäsenyhdistyksen, tai sen jäsenyhdistyksen jäseniä. Finnfoton jäsenyhdistyksellä, joka on laiminlyönyt erääntyneen jäsenmaksunsa, on Finnfoton kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Hallituksen jäsenillä, varajäsenillä, kannattavilla jäsenillä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja tilintarkastajalla on Finnfoton kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Finnfoton kokouksessa asiaäänestyksessä tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä lukuun ottamattanäiden sääntöjen 13. pykälässä mainittuja asioita. Henkilövaalissa noudatetaan enemmistövaalitapaa. Henkilövaali toimitetaan aina suljettuna lippuäänestyksenä, jos ehdokkaita on enemmän kuin heitä tulee valituksi. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, henkilövaalissa arpa.

Jos jäsenyhdistys haluaa Finnfoton kevätkokouksessa käsiteltäväksi erityisen asian, sen tulee tehdä hallitukselle kirjallinen aloite joulukuun 15. päivään mennessä. Jos jäsenyhdistys haluaa Finnfoton syyskokouksessa käsiteltäväksi erityisen asian, sen tulee tehdä hallitukselle kirjallinen aloite kesäkuun 15. päivään mennessä. Hallituksen tulee ottaa aloite kokouksen esityslistalle ja liittää sen yhteyteen oma lausuntonsa asiasta.

11. Finnfoton kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava Finnfoton kokoukset koolle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta jäsenyhdistyksille, kannattaville jäsenille, kunniajäsenille ja kunniapuheenjohtajille postitetulla kirjeellä tai lähettämällä kutsu jäsenen tätä tarkoitusta varten ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

12. Sääntömääräiset kokoukset

Finnfoton kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen esityslista
 • esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, alijäämän kattamisesta tai ylijäämän käyttämisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi 3⁄4 määräenemmistöllä annetuista äänistä ottaen huomioon yhdistyslain 24. pykälän määräykset

Finnfoton syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen esityslista
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja kulukorvausten perusteet
 • valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä hallituksen jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja hallituksen varsinaisten jäsenten joukosta
 • valitaan tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet tai tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja heille kummallekin henkilökohtainen varamies
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi 3⁄4 määräenemmistöllä annetuista äänistä ottaen huomioon yhdistyslain 24. pykälän määräykset

13. Sääntöjen muuttaminen ja Finnfoton purkaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa Finnfoton kokouksen päätöksellä. Asiasta on mainittava kokouskutsussa ja sääntöjen muuttamisen on saatava hyväkseen vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Finnfoto voidaan purkaa Finnfoton kokouksen päätöksellä. Asiasta on mainittava kokouskutsussa ja purkamispäätöksen on saatava hyväkseen vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Finnfoton purkautuessa tai tultua lakkautetuksi käytetään Finnfoton varat Finnfoton tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

14. Jäsenoikeuksien säilyminen

Näillä säännöillä ei ole takautuvaa vaikutusta jäsenen vahingoksi, vaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.